Aktualizacja programów do wersji 3.1 /7.1

Aktualizacja programów CAD Decor, CAD Decor PRO, CAD Kuchnie do wersji 3.1 / 7.1

Zapoznaj się z materiałem wideo prezentującym nowości oraz opisem zmian wprowadzonych w aktualizacji do wersji CAD Decor/CAD Decor PRO 3.1 oraz CAD Kuchnie 7.1

Jeszcze szybszy rendering

Dokumentacja techniczna - spójna i wygodna w użyciu

Opis zmian wprowadzonych w aktualizacji do wersji CAD Decor/CAD Decor PRO 3.1 oraz CAD Kuchnie 7.1

(źródło https://cadprojekt.com.pl/aktualizacja-z-15-stycznia-2020/)

Zmiany w aktualizatorze internetowym iUpdate

1. Wprowadziliśmy nowe zasady instalowania przez aktualizator pakietu VC Redist 2017 – 2019:

 • Po uruchomieniu aktualizatora (automatycznie po włączeniu programu lub w wyniku ręcznego wywołania przez użytkownika) w pierwszej kolejności przebiega instalacja aktualizacji (pobierają się pliki z nowościami i poprawkami).
 • Po zakończeniu tej fazy, aktualizator sprawdza w rejestrze wersję pakietu VC Redist.
 • Jeśli zostanie wykryta obecność odpowiedniej wersji pakietu VC Redist, to aktualizator po prostu zakończy pracę w tym momencie – użytkownik może przejść do pracy z nową wersją programu.
 • Jeśli w rejestrze nie zostanie wykryta odpowiednia wersja pakietu VC Redist, aktualizator przejdzie do jej instalacji, która może ona spowodować automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Użytkownik zostanie o tym poinformowany i zapytany o chęć kontynuowania instalacji (jeśli się na to zdecyduje, powinien zamknąć wszystkie pliki i aplikacje, żeby zabezpieczyć się przed utratą danych).
 • Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, następuje instalacja pakietu VC Redist, która może się zakończyć restartem komputera (już bez ostrzeżenia dla użytkownika).
 • Po ponownym uruchomieniu komputera można rozpocząć pracę z programem w najnowszej wersji.

Uwaga: w przypadku braku wyrażenia zgody na restart komputera, aktualizator zakończy pracę bez instalowania nowego pakietu VC Redist. W takiej sytuacji nadal będzie możliwe uruchomienie programu w nowej wersji, lecz jedna z nowych opcji Rendera PRO będzie niedostępna (przycisk „Redukcja szumu” w panelu „Path tracing” będzie nieaktywny, gdyż funkcja ta wymaga najnowszego pakietu VC Redist). Dodatkowo aktualizator będzie ponawiał prośby o wznowienie instalacji w celu doinstalowania brakującego pakietu.

2. Zlikwidowaliśmy nieprawidłowości, które występowały po uruchomieniu aktualizatora z poziomu skrótu w menu Start (program był kopiowany do folderu ..\SYSWOW61, pojawiał się błąd klucza i informacja o braku pakietu).

Zmiany wspólne dla programów CAD Decor PRO, CAD Kuchnie i CAD Decor

DOKUMENTACJA

3. Zmiany w interfejsie:

 • ikona „Eksportuj do DWG” przeniesiona znad listy stron w prawym menu na górną belkę;
 • nowa ikona „Miarka” na górnej belce;
 • nowe ikony w oknie ustawień („Przywróć ustawienia domyślne” oraz „Eksportuj do globalnych” – ta druga zastąpiła przycisk, dotąd obecny w lewej części tego okna);
 • nowe ikony do zarządzania listą stron („Przesuń w górę”, „Przesuń w dół”, „Grupuj”, „Rozgrupuj”);
 • nowe menu podręczne dla elementów wstawianych przez użytkownika (po zaznaczeniu obiektu pojawia się znacznik – małe kółeczko, po kliknięciu którego rozwija się wachlarz dostępnych funkcji, m.in. nowych opcji „Przesuń na wierzch” i „Przesuń na spód”);
 • nowe opcje w prawym menu: „Dokuj do kartki” (pojawia się po wstawieniu lub zaznaczeniu tekstu) oraz „Kąt obrotu rzutu” (dostępna w trybie edycji kartki dla stron „Rysunek techniczny”, „Podłoga”, „Płytki”, „Szafki” i „Blaty”).

4. Zmieniliśmy sposób konstruowania i modyfikowania listy stron w dokumentacji. Każda strona ma liczbę porządkową. Podstrony (kłady, przekroje) nie pojawiają się już jako elementy podrzędne np. w stosunku do rysunku technicznego, tylko jako kolejne, równorzędne pozycje. Można je dowolnie grupować, przy użyciu nowych ikon „Grupuj” i „Rozgrupuj”, znajdujących się nad listą stron. Zawartość grup można zwijać lub rozwijać przy użyciu strzałek obok ich nazw. Nowo utworzona grupa ma nadawaną domyślną nazwę (Grupa 1, Grupa 2 itd.), którą można ją dowolnie zmienić. Grupy nie posiadają numeracji, natomiast zawarte w nich pozycje numerują się zgodnie z kolejnością wyświetlania całego spisu. Dodaliśmy możliwość zmiany nazw „Kład” i „Przekrój” – w poprzedniej wersji nie było to możliwe. Kolejność stron i grup nie jest już zależna od ich nazwy, jak to miało miejsce wcześniej (np. kład A występował przed kładem B, a po zmianie nazwy pozycji następowało automatyczne przeładowanie stron). Jednocześnie uniemożliwiliśmy używanie metody „przeciągnij i upuść” do zmiany położenia pozycji na liście – obecnie należy w tym celu korzystać ze wspomnianych ikon. Mysz służy jedynie do zaznaczania wybranej pozycji – kliknięciem lewym przyciskiem (aby zaznaczyć kilka po kolei, należy dodatkowo przytrzymać klawisz Shift, a jeśli zaznaczeniu mają ulec pozycje nie sąsiadujące ze sobą na liście, użyć klawisza Ctrl podczas wskazywania kolejnych stron).

5. W trybie edycji kartki dodaliśmy możliwość obracania całego rzutu dla tych stron w dokumentacji, na których rysunek jest przedstawiony z góry (z wyjątkiem rzutów pojedynczych blatów). Obrót rzutu nie jest więc dostępny dla kładów i przekrojów. Obróceniu poza rzutem projektu, wczytanym ze środowiska CAD, ulegają niektóre obiekty dodane przez użytkownika (kształty własne, wymiary). Obrotowi nie ulegają: teksty, odnośniki, tabelki, obrazki oraz znaczniki poziomu i początku płytek, dlatego te elementy najlepiej nanosić już po wykonaniu obrotu rzutu.

6. Nowe narzędzie: miarka. Pomaga w układaniu obiektów względem siebie, np. ustawienie wszystkich rzutów w równej odległości od lewej krawędzi strony. Jest dostępna pod nową ikoną na górnym pasku w trybie kartki oraz w trybie sceny. Punkt początkowy miarki znajduje się w lewym górnym rogu. O bieżącej lokalizacji kursora informują współrzędne, które wyświetlają się w lewym dolnym rogu (odnoszą się do jednostek odległości na kartce).

7. Nowa funkcja edycyjna: możliwość zmiany kolejności wzajemnego przykrywania obiektów, czyli przesuwania elementów na wierzch i na spód, zależnie od bieżących potrzeb. Opcje „Przesuń na wierzch” i „Przesuń na spód” są dostępne w menu podręcznym dla każdego elementu, wstawionego przez użytkownika. Każdy nowo dodany obiekt wstawia się na wierzchu. Rzut projektu, wczytany ze środowiska CAD oraz elementy strony tytułowej, nie ulegają przesuwaniu w pionie i zawsze będą znajdywały się pod obiektami dodanymi przez użytkownika.

8. Nowa funkcja „Dokuj do kartki”, dostępna dla pól tekstowych w panelu „Właściwości elementów” w prawym menu – dzięki niej można zapobiec ich niepożądanemu przesuwaniu czy wręcz uciekaniu poza obszar roboczy przy zmianie skali.

9. Dodaliśmy linie pozycjonujące dla przyłączy i symboli na kładach i przekrojach.

10. Logo dodane do danych projektu będzie zapamiętywane.

11. Udostępniliśmy nowy rodzaj linii – linię kropkową (wielopunktową).

12. Umożliwiliśmy obracanie w płaszczyźnie poziomej dowolnej liczby elementów, widocznych na danej stronie dokumentacji. Mogą to być różne obiekty (np. wstawione kształty, obrazy, notatki, tabele, a także elementy wyposażenia wnętrz w projekcie). Należy zaznaczyć je lewym przyciskiem myszy (z jednocześnie przytrzymany klawiszem Ctrl), a następnie użyć pomarańczowej strzałki (kliknąć ją lewym przyciskiem myszy i przytrzymać, ustalając kąt obrotu za pomocą ruchu myszy – po ustawieniu obiektów w żądanym położeniu, należy zwolnić przycisk).

13. Na wyraźne życzenie użytkowników (90% odpowiedzi na TAK w naszej ankiecie, przedstawionej na spotkaniach z projektantami w pierwszej połowie 2019 r.) dopuściliśmy możliwość przesuwania i obracania obiektów wczytanych ze środowiska CAD (nie dotyczy to elementów konstrukcyjnych, czyli ścian oraz wstawionych w nich drzwi, okien, wnęk, otworów i występów, a także elementów dowolnych, czyli podestów, cokołów, tekstu 3D itd.). Zmiana położenia dla elementów wyposażenia jest niezależna od projektu, nie pociąga za sobą żadnych zmian w środowisku CAD.

14. dodaliśmy możliwość przywracania ustawień domyślnych w oknie „Ustawienia projektu” (nowa ikona „Przywróć ustawienia domyślne”).

15. Umożliwiliśmy ładowanie użytych w dokumentacji kreskowań (hatchy) podczas eksportowania jej do formatu DWG. Kreskowania są generowane wektorowo, przez co obraz w pliku PDF jest bardziej dokładny.

16. Udostępniliśmy nowe formaty drukowania – obecnie do dyspozycji są rozmiary od A0 do A5, a także dodaliśmy opcję „Współczynnik grubości linii” w oknie „Eksportuj do PDF”. Funkcjonalność ta pozwala zmienić proporcjonalnie wszystkie linie w projekcie, dzięki czemu może on stać się wyraźniejszy po wyeksportowaniu do PDF i na wydruku.

17. Poprawiliśmy widoczność krawędzi tabelek z danymi szafek na wydruku PDF.

18. Naprawiliśmy działanie eksportu do PDF w zakresie wyświetlania nazwy projektu (przy pierwszym eksportowaniu pojawiał się wpis „Projekt”, a dopiero przy drugim faktyczna nazwa projektu).

19. Zabezpieczyliśmy dokumentację przed wyciekiem informacji dotyczących tekstów, w wyniku której program nie dysponował danymi o typie czcionki, co skutkowało tym, że po wygenerowaniu pliku PDF nie były w nim widoczne wymiary. Teraz w takiej sytuacji program domyślnie ustawi wszędzie domyślną czcionkę Arial, co zagwarantuje prawidłową generację wymiarów i innych tekstów w dokumentacji.

20. Usunęliśmy usterkę powodującą, że przy wydruku lub zapisie do PDF bieżącej strony dokumentacji, podgląd ustawiał się zawsze na pierwszej stronie dokumentacji, zamiast na stronie, która była aktualnie otwarta.

21. Skorygowaliśmy działanie eksportu do PDF (rysunki z dużą skalą nie generowały się, a obiekty takie jak polilinie i inne figury, dorysowane przez użytkownika, generowały się zawsze, nawet jeśli w całości lub w części znajdowały się poza granicami rysunku i na dokumentacji odpowiednia ich część była ucinana).

22. Udoskonaliliśmy wygląd obiektów, zawierających dużą ilość szczegółów, w generowanym w dokumentacji pliku PDF. Poprawę uzyskano przez ujednolicenie szerokości linii, wyświetlanych w dokumentacji i w pliku PDF.

23. Poprawiliśmy wyświetlanie linii obrysu. Należy jednak pamiętać, że niekiedy oryginalne grubości linii będą widoczne w prawidłowej skali dopiero po wydrukowaniu (na kartce), gdyż w programie Adobe Reader ich wyświetlanie zależy od skalowania (po powiększeniu strony linia robi się cieńsza lub grubsza, w zależności od tego, jak się ułożą piksele). Dodatkowo w plikach PDF nie ma łagodnego przejścia między czernią a bielą (które występuje w module dokumentacji, co powoduje, że linie wydają się bardziej wyraziste.

24. Poprawiliśmy generowanie obrysów podestów z łukami o dużej gęstości podziału (problem był widoczny po wygenerowaniu kładu z użyciem dwóch punktów, wskazanych na dolnej krawędzi dużego podestu, w widoku z góry).

25. Usprawniliśmy działanie granic rysunku (obszaru roboczego), aby nie reagowały już na samo kliknięcie – było ono traktowane przez program jako zmiana obszaru roboczego i powodowało przebudowanie wszystkich istniejących kładów. Obecnie program zareaguje w ten sposób jedynie na faktyczne przesunięcie linii obszaru roboczego (przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”).

26. Poprawiliśmy wyświetlanie pionowego suwaka (scrolla) w panelu „Właściwości strony” w prawym menu, który niepotrzebnie pojawiał się również wtedy, gdy panel był w całości rozwinięty i wszystkie opcje były widoczne. Obecnie suwak wyświetla się dopiero w sytuacji, gdy panel zostanie pomniejszony i któraś z opcji przestanie być widoczna.

27. Zmieniliśmy działanie programu, aby każdy nowo dodany przez użytkownika obiekt pojawiał się na wierzchu rysunku. Aby umieścić go pod innymi obiektami, można skorzystać z opcji przesuwania w górę i w dół, dostępnych w menu podręcznym. Rozwiązanie to usunęło problemy, zgłoszone przez użytkowników: brak możliwości dodania własnego kształtu na wstawionym wcześniej zdjęciu oraz chowanie się dodanego odnośnika pod tabelę, której dotyczył.

28. Zabezpieczyliśmy dokumentację na wypadek przekroczenia limitu pamięci RAM na komputerze.

29. Dodaliśmy zabezpieczenie przed wstawianiem skopiowanych obiektów na stronach z inną skalą w bardzo dużej odległości od projektu (poza stroną). W nowej wersji jeśli wklejany obiekt (lub grupa obiektów) mieści się na stronie docelowej, to pojawi się w tym samym miejscu, w którym znajdował się na stronie źródłowej. Jeżeli zaś wklejane obiekty nie mieszczą się na stronie, to zmieniana jest skala, tak, żeby wszystkie były widoczne (w takim przypadku pojawi się komunikat „Zmieniono skalę, aby obiekt zmieścił się na stronie”).

30. Zapobiegliśmy pojawianiu się błędów w sytuacji, gdy po skopiowaniu obiektu użytkownik stworzył nową stronę i usunął stronę, na której znajdował się obiekt oryginalny.

31. Wyeliminowaliśmy sytuację, w której przy drugiej próbie wyeksportowania dokumentacji do formatu DWG, w oknie zapisu nie pojawiało się rozszerzenie pliku.

32. Ponieważ zapisanie nowej dokumentacji w projekcie, w którym wcześniej utworzono już dokumentację, skutkuje utraceniem poprzedniej wersji (dla jednego projektu może istnieć tylko jedna wersja dokumentacji), dodaliśmy komunikat, który o tym ostrzega. Pojawia się on przy próbie rozpoczęcia tworzenia nowej dokumentacji w projekcie, w którym wcześniej zapisano już dokumentację. Poprzednia wersja zostaje zastąpiona nową w chwili zapisania zmian w nowym dokumencie.

33. Przywróciliśmy prawidłowe funkcjonowanie odsunięcia linii pomocniczej „od obiektu” – powinno ono działać jedynie w przypadku, gdy linia wymiarowa znajduje się poza pomieszczeniem, a program błędnie wyświetlał odsunięcie także w przypadku podestów, które znajdowały się w pomieszczeniu.

34. Zabezpieczono program przed sytuacją, w której na rzucie podłogi byłyby nieobecne znaczniki i legenda.

35. Usunięto usterkę powodującą pojawianie się ostrzeżenia o zbyt małej wielkości komórki w momencie uruchamiania dokumentacji.

36. Zadbaliśmy o to, aby obiekty zachowywały swoją kolejność w pionie, jeśli zostaną usunięte a następnie przywrócone (pojawiały się w takich okolicznościach na wierzchu, nawet, jeśli przed usunięciem były ulokowane na spodzie).

37. Dostosowaliśmy pole tekstowe do wyświetlania czcionki Courier New, a także skorygowaliśmy wyświetlanie podpowiedzi „Kliknij dwukrotnie, aby wpisać tekst”, ponieważ przy wybranej czcionce Courier w rozmiarze 12 nie mieściła się w domyślnej ramce pola tekstowego.

38. Umożliwiliśmy tłumaczenie nazwy modułu, widocznej na górnej belce, na inne języki. Do tej pory używaliśmy w tym miejscu obrazka, a obecnie jest to tekst, więc będzie się tłumaczył we wszystkich obsługiwanych wersjach językowych.

39. Zabezpieczyliśmy program przed samorzutną zmianą nazw stron na spisie stron przy okazji usuwania innych stron.

40. Poprawiliśmy działanie szybkiej linii wymiarowej w przypadku elementów dowolnych o nieregularnych kształtach. Jest dla nich wyznaczany prostokątny obrys i szybka linia łapie punkty na tym obrysie, czyli graniczne punkty na modelu. W przypadku elementów łukowych oprócz punktów na obrysie linia łapała dotąd niepotrzebne, dodatkowe punkty.

41. Poprawiliśmy działanie szybkiej linii wymiarowej podczas zbliżania i oddalania widoku (łapała wtedy nieodpowiednie punkty), a także zmieniliśmy kolor kropek widocznych w punktach przecięcia linii wymiarowej z elementami na pomarańczowy, żeby poprawić ich widoczność.

42. Zabezpieczyliśmy program przed przypadkowym pozostawieniem pustego pola w legendzie płytek w miejscu nazwy płytki – jeśli użytkownik usunie treść i nie poda nowej, zawartość pola (nazwa płytki z bazy) zostanie automatycznie przywrócona.

43. Skorygowaliśmy działanie programu w zakresie nazywania kładów, utworzonych na stronach, będących kopiami innych stron dokumentacji.

44. Poprawiliśmy działanie cofania na stronach, utworzonych jako kopie innych stron dokumentacji.

45. Przyspieszyliśmy odświeżanie wpisywanego tekstu wielowierszowego, które działało szczególnie powolnie w bardzo dużych projektach (obecnie odświeżanie jest wykonywane co jakiś czas, a nie po każdym wprowadzonym lub usuniętym znaku).

46. Skorygowaliśmy wyświetlanie kształtów narysowanych przez użytkownika po kolejnym uruchomieniu dokumentacji (wcześniej pojawiały się na nich dodatkowe punkty, utrudniające edycję).

47. Zabezpieczyliśmy program przed zawieszaniem procesu icad.exe po dwukrotnym, szybko po sobie następującym otwarciu dokumentacji, zawierającej automatycznie wygenerowane kłady (bez zamykania wizualizacji w międzyczasie).

48. Wprowadziliśmy poprawkę, dzięki której program przestał pytać o zapisanie zmian w sytuacji, gdy użytkownik jedynie otwierał projekt, w którym uprzednio wygenerował kłady dla rysunku technicznego, nie wprowadzając zmian.

49. Zabezpieczyliśmy sytuację, w której użytkownik zmienił parametry ściany z farby na kolor i z powrotem (ID tekstury zyskiwało wtedy błędnie wartość 0), co skutkowało brakiem tekstury farby na tych ścianach w dokumentacji oraz nieobecnością legendy farb.

50. Zabezpieczyliśmy program przed utratą zaznaczenia opcji „Uwzględnij granice rysunku” (wcześniej krzyżyk postawiony przy tej opcji znikał po zatwierdzeniu zmian w dokumentacji i nie pojawiał się po ponownym otwarciu dokumentacji, choć funkcja działała i granice rysunku były uwzględniane).

51. Ujednoliciliśmy zasady działania ustawień czcionki. Obecnie jeśli w ustawieniach zostanie zmieniona opcja „Czcionka opisowa” (czyli typ czcionki), to zmiana będzie dotyczyła wszystkich obiektów tekstowych (poza linią wymiarową, dla której są osobne ustawienia). Natomiast jeśli zostaną zmienione opcje „Rozmiar czcionki opisowej” (czyli rozmiar, pogrubienie lub kursywa), to modyfikacja będzie dotyczyła wszystkich obiektów poza: tytułem na stronie tytułowej, nagłówkiem spisu treści, zawartością spisu treści oraz legendami (dla tych obiektów rozmiar można zmienić we właściwościach obiektu, po kliknięciu na niego). Ustawienia będą pamiętane i przenoszone przy tworzeniu kolejnych obiektów danego typu.

52. Zabezpieczyliśmy program przed nieoczekiwanymi błędami, które niekiedy towarzyszyły zmianie nazw kładów.

53. Wprowadziliśmy drobną korektę wizualną w polu wpisywania nazwy dla nowego szablonu w oknie tworzenia dokumentacji.

54. Skorygowaliśmy działanie funkcji zamiany obiektu na symbol – poprzednio pozostawały aktywne opcje w panelu „Właściwości elementu”, które nie miały już zastosowania dla symbolu, a po ponownym wybraniu funkcji zamiany na symbol przestawało być możliwe cofnięcie tej operacji.

55. Zabezpieczyliśmy dokumentację przed zakłóceniami (rozmywaniem widoku), które występowały przy działającej funkcji „Głębia ostrości”. Obecnie jeśli funkcja ta jest aktywna w chwili uruchamianiu dokumentacji, zostaje automatycznie wyłączona.

56. Wprowadziliśmy zmiany w działaniu wyrównania tekstu w odnośnikach, dzięki którym wyrównywany tekst się nie blokuje i nie ucieka poza stronę.

57. Ulepszyliśmy odświeżanie miniaturki strony (podglądu rzutu, dla którego kład został utworzony), która pojawia się w prawym dolnym rogu każdego kładu. Obecnie nowe elementy, które zostaną dodane do rzutu, prawidłowo się podczytują, a nazwa kładu na miniaturce aktualizuje się, jeśli użytkownik ją zmieni.

58. Zabezpieczyliśmy dokumentację przed nieoczekiwanym błędem, który występował podczas kopiowania stron po uprzednim wybraniu opcji „Przekrój”.

59. Poprawiliśmy działanie ukrywacza tabel (ukryte tabele samorzutnie wracały na swoje miejsce po przejściu do innej strony i powrocie na tę, na której ukryto tabelę).

60. Ulepszyliśmy wygląd okręgów i łuków o dużej grubości linii.

61. Poszerzyliśmy zakres wyświetlania podpowiedzi (hintów) dla opcji w menu kontekstowym obiektów (tabelek, wymiarów, wstawionych pól tekstowych, odnośników itd.). Dotąd podpowiedzi pojawiały się dopiero po najechaniu kursorem na środek przycisku (po umieszczeniu kursora przy krawędzi przycisku nie wyświetlały się). Zakres wyświetlania podpowiedzi obejmuje obecnie cały obszar przycisku.

62. Poprawiliśmy wyświetlanie przycisku do przełączania kierunku rysowania zwykłej linii wymiarowej z pionowego na poziomy i na odwrót (można go zmienić przy użyciu klawisza Tab).

63. Zabezpieczyliśmy użycie klawisza Enter w dokumentacji, aby nie przywoływało ostatnio użytej funkcji.

64. Zablokowaliśmy możliwość podania pustej nazwy grupy na liście stron. Obecnie jeśli użytkownik podczas edycji nazwy grupy spróbuje zatwierdzić puste pole, pojawi się tam poprzednia nazwa grupy (np. domyślna „Grupa 1”).

WIZUALIZACJA

65. Począwszy od wersji 3.0 i 7.0 umożliwiliśmy zmianę ustawień dla każdej warstwy modelu z osobna – w zakładce „Zaznaczone”, w panelu „Właściwości materiału” w prawym menu wizualizacji. Co za tym idzie, stało się możliwe także ukrywanie wybranych fragmentów obiektów (np. kwiatów w wazonie, baterii przy wannie czy podstawy telewizora, która stała się zbędna, gdy umieszczono go na ścianie). W związku z tym, odpowiadając na zgłaszane przez użytkowników zapotrzebowanie, umożliwiliśmy zapamiętywanie ukrycia fragmentu modelu po ponownym uruchomieniu programu. Dodatkowo, po wygenerowaniu dokumentacji ukryte obiekty lub ich części zostaną w niej pominięte (czyli w dokumentacji brany jest pod uwagę stan projektu z wizualizacji, a nie ze środowiska CAD).

66. Wprowadziliśmy korektę obracania kamery po wybraniu funkcji „Zaznacz element”.

67. Poprawiliśmy zaznaczanie pozycji na liście halogenów w sytuacji, gdy włączono przycisk „N”, odpowiedzialny za wyświetlanie numeracji halogenów na liście i w projekcie, a także zapobiegliśmy znikaniu tego przycisku po usunięciu grupy halogenów.

68. Aby uniknąć sytuacji w której seria wyrenderowanych przy użyciu Path tracingu widoków się nie zapisze (działo się tak, jeśli w chwili włączenia renderowania wielu widoków w oknie zapisu wizualizacji ustawiony był tryb „Prezentacja 3D”) wprowadziliśmy mechanizm, który automatycznie zmienia tryb zapisu wizualizacji na „Path tracing” po uruchomieniu tego rendera oraz format pliku z 3DE na JPG.

69. Wprowadziliśmy automatyczną zmianę trybu zapisu wizualizacji w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia okna zapisu wizualizacji wybrany jest tryb „Prezentacja 3DE”. W poprzedniej wersji programu, jeśli w tej sytuacji użytkownik wybrał ikonę „Szybki zapis”, skutkowało to niezapisaniem pliku (ikona ta służy bowiem wyłącznie do zapisywania plików obrazkowych, a nie prezentacji trójwymiarowych). Obecnie zastosowaliśmy automatyczne przełączanie się z trybu „Prezentacja 3DE” na „Obraz zwykły”, jeśli użytkownik wybierze algorytm Radiosity w panelu „Render” oraz na tryb „Path tracing” po wybraniu Path tracingu. U klientów, którzy nie posiadają modułu Render PRO w analogicznej sytuacji tryb zapisu przestawi się na „Obraz zwykły”. Dzięki temu po wybraniu ikony „Szybki zapis” zawsze zostaną zapisane odpowiednie ilustracje.

70. Zabezpieczyliśmy zapisywanie zmian w sytuacji, gdy jedynymi zmianami w projekcie były modyfikacje listy świateł (np. dodanie nowej grupy). W przeszłości program nie pytał, czy zapisać zmiany w grupach i nazwach świateł, gdyż zapisywały się one automatycznie przy zamykaniu okna wizualizacji.

71. Umożliwiliśmy tłumaczenie nazw grup świateł w projektach utworzonych na jednej wersji językowej, a uruchamianych w innej (jako, że nazwy grup świateł można edytować, program traktował je wszystkie – również nazwy domyślne – jako podane przez użytkownika, a więc nie podlegające tłumaczeniu).

72. Dodaliśmy możliwość odznaczania grupy świateł przy użyciu przycisku Ctrl. Po kliknięciu pozycji grupy, zaznacza się ona w całości (zaznaczeniu ulegają wszystkie zawarte w niej halogeny) i aby zdjąć zaznaczenie, trzeba kliknąć pozycję pojedynczego halogenu, w grupie lub poza nią (jest to działanie zamierzone). Jednak reagując na zapotrzebowanie użytkowników dodaliśmy opcję odznaczenia grupy – w tym celu należy jednocześnie wybrać Ctrl na klawiaturze i kliknąć pozycję grupy lewym przyciskiem myszy.

73. Przywróciliśmy prawidłową segregację halogenów na liście po uprzednim dodaniu ich do grupy, a następnie usunięciu tejże grupy – zostawały na końcu listy, nawet, jeśli inne pozycje miały większą liczbę porządkową (lista sortowała się prawidłowo dopiero po ponownym uruchomieniu wizualizacji).

74. Usprawniono ukrywanie i pokazywanie halogenów w projekcie przy użyciu ikony „Oczka”. Do tej pory ukrycie lub pokazanie halogenu, któremu zmieniono widoczność, następowało dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu wizualizacji. Teraz zmiana w scenie następuje bezpośrednio po kliknięciu na „Oczko”.

75. Naprawiliśmy wyświetlanie wcześniej ukrytego halogenu (ukryty halogen nie pojawiał się ponownie, jeśli przed próbą ukrycia go zapalono światła przy użyciu F1).

76. Zabezpieczono program przed nieoczekiwanym zamknięciem po wybraniu skrótu (Ctrl + Z) po sekwencji działań w wizualizacji (naniesieniu płytek na ściany, wymiany płytek, zaznaczeniu ściany i kliknięciu na nazwę grupy lub producenta w prawym menu).

77. Zablokowaliśmy możliwość kliknięcia w przycisk „Zapisz” w oknie zapisu wizualizacji, w trakcie generowania obrazu lub prezentacji 3DE (zbyt szybkie dwukrotne kliknięcie powodowało nieoczekiwane błędy).

78. Wprowadziliśmy zapamiętywanie ustawień opcji dostępnych w oknie „Zapis wizualizacji” dla obrazów stereo oraz filtrów postprocesowych. Do tej pory zapamiętywane były jedynie ustawienia podstawowe (tryb i format zapisu, rozdzielczość) oraz opcje znaku autorskiego – pozostałe były zerowane w momencie zamknięcia okna zapisu wizualizacji, wskutek czego nie było możliwe wykorzystanie ich przy użyciu funkcji „Szybki zapis” (który zapisuje widok zgodnie z ostatnimi ustawieniami w oknie zapisu wizualizacji).

79. Zabezpieczyliśmy program przed obracaniem tekstury na cokole i podłodze szafy wnękowej o 90 stopni, które następowało po zapaleniu świateł lub przeprowadzeniu obliczeń rendera.

80. Uniemożliwiliśmy kopiowanie szaf wnękowych, gdyż nie jest to działanie przewidziane, a w wyjątkowych sytuacjach częściowo udawało się szafę skopiować przy użyciu opcji „Kopiuj” lub „Lustro”. Występowały jednak nieprawidłowości, np. brakowało wyposażenia i tekstur, obecnych w oryginalnej szafie. W celu wstawienia w projekcie więcej niż jednej szafy wnękowej, należy samodzielnie stworzyć ją w module Szaf Wnękowych.

81. Usprawniliśmy edycję halogenów z przypisanymi własnymi stylami IES (utworzonymi samodzielnie przez użytkownika lub pobranymi z Internetu). Wcześniej przy próbie edycji takie źródło światła przestawało świecić.

82. Dodaliśmy oznaczenia „IES” przy halogenach, dla których użytkownik wczytał własne pliki IES (utworzone samodzielnie lub pobrane z Internetu). Wcześniej dopisek ten pojawiał się jedynie przy halogenach, dla których wybrano IES z przewidzianej przez nas listy.

83. Zapobiegliśmy chwilowemu pojawianiu się małego kwadratowego podglądu wizualizacji w lewym dolnym rogu wizjera, który zastępował widok z kamery po zaznaczeniu funkcji „Głębia ostrości” i przesunięciu suwaków „Rozmycie” lub „Dystans”.

84. Poprawiliśmy wyświetlanie rzutów w wizualizacji (widoki były błędnie przypisane do ikon, np. zamiast rzutu z prawej przedstawiany był przód projektu).

85. Widok linearny, dostępny w wizualizacji pod klawiszem L, w wersjach 3.0 i 7.0 przestawał być widoczny po poruszeniu kamerą. Funkcja się jednak nie wyłączała, gdyż żeby ją wznowić, konieczne było dwukrotne wybranie klawisza L. Przywróciliśmy wcześniejsze działanie, w którym wyłączenie widoku linearnego wymagało wybrania przycisku L, a nie poruszenie kamerą.

86. Zablokowaliśmy możliwość przesuwania okna wizualizacji, która pojawiała po kliknięciu w niewielkim obszarze w lewym górnym rogu i powodowała trudności z zamknięciem wizualizacji (ukrywał się górny pasek).

87. Zapewniliśmy prawidłowe generowanie krawędzi otworów w ścianach działowych (wcześniej jeśli w ścianie działowej znajdowało się okno lub drzwi i wnęka lub otwór, program nie tworzył krawędzi otworu i pomiędzy ścianami pozostawała luka.

MANAGER

88. Usprawniliśmy wyświetlanie listy projektów w oknie wyboru projektu, wprowadzając zabezpieczenie przed przeskakiwaniem projektów na inne pozycje podczas ładowania listy.

89. Usprawniono sortowanie projektów w oknie wyboru projektów po dacie modyfikacji – obecnie najnowszy plik pokazuje się domyślnie na górze listy, co ułatwia jego szybkie wyszukanie.

90. Poprawiliśmy wyświetlanie menu kontekstowego dla kolumn w widoku tabelarycznym w oknie wyboru projektów (po włączeniu lub wyłączeniu widoczności kolumny w tabeli z listą projektów, samoczynnie pojawiało się menu kontekstowe z opcjami projektów).

91. Zapobiegliśmy zawieszaniu się programu w sytuacji, gdy podczas otwierania projektu użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy na liście projektów, zanim ta zostanie w pełni wyświetlona (program się blokował, nie było możliwości wybrania żadnej opcji, a menu podręczne pozostawało na ekranie do chwili załadowania wszystkich projektów).

92. Zabezpieczyliśmy program przed możliwością utworzenia katalogów zapisu projektów o niepoprawnej ścieżce.

93. Zabezpieczyliśmy program przed sytuacją, w której klient wprowadzi kody do innego klucza zabezpieczającego, niż aktualnie wpięty do portu USB komputera, albo gdy poda kody do starszej wersji programu. Wcześniej kody takie były niepoprawnie rozpoznawane jako prawidłowe, lecz program nie mógł się uruchomić. Obecnie klient jest informowany o pomyłce i może ją samodzielnie skorygować.

94. Rozwiązaliśmy problem z usuwaniem projektów, który występował w przypadku usuwania zawartości całego katalogu z projektami, polegający na pozostawianiu w katalogu plików p3dold. Obecnie wszystkie pliki usuwają się prawidłowo. Jednocześnie warto zauważyć, że sam katalog nie zostanie usunięty, a jedynie opróżniony z plików projektów. Przy okazji został zniesiony limit wyświetlania projektów w oknie wyboru projektu – niegdyś było to 2000 projektów, obecnie nie ma górnej granicy.

95. Ujednoliciliśmy wielkość czcionek użytych w menu podręcznym w oknie wyboru projektu.

96. Zabezpieczyliśmy program przed sytuacją, gdy użytkownik nada nowemu projektowi nazwę identyczną z nazwą już istniejącego projektu i doda na końcu spację. We wcześniejszej wersji nowy projekt zostawał utworzony, lecz występowały problemy przy jego zapisywaniu przy użyciu skrótu (Ctrl +S). Obecnie program nie pozwoli na utworzenie nowego pliku – zachowa się tak, jakby nie było tej spacji na końcu, co jest analogiczne do zachowania systemu Windows, który ucina spacje na końcu i początku nazwy.

97. Zabezpieczyliśmy program przed sytuacją, gdy podjęta zostaje próba utworzenia projektu, którego nazwa składa się z samych spacji – program zachowa się tak, jakby nazwa w ogóle nie została podana, nie zezwoli na utworzenie pliku.

98. Uzupełniliśmy tłumaczenie okna, pojawiającego się podczas eksportowania projektu z listy w oknie wyboru projektów (pojawiał się na nim nagłówek „Enter archive name” zamiast polskiego tekstu).

99. Dodaliśmy polskie tłumaczenie w tabeli „Status” w oknie wyboru projektu (zamiast „Program is too old” pojawia się obecnie „Projekt z nowszej wersji programu”). Poprawiliśmy również błąd w informacji o nieprzypisanej bazie.

100. Ujednoliciliśmy i odświeżyliśmy wygląd różnych elementów okna „Wybór projektu” – obecnie używamy wszędzie takiej samej czcionki: Segoe UI, która jest zgodna ze standardem systemu Windows 10), zmieniliśmy również nomenklaturę, żeby wszędzie projekt był nazywany „projektem” (a nie „dokumentem”), usunęliśmy przestarzałą ikonę w lewym górnym rogu okna i wyrównaliśmy układ górnego menu.

101. Zabezpieczyliśmy program przed brakiem możliwości zapisania projektu przy użyciu opcji „Zapisz jako”, gdy w nazwie obecny jest niedrukowany znak Unit Separator – ASCII 31 (podlega on obecnie automatycznemu usuwaniu).

102. Zabezpieczyliśmy program przed sytuacją, w której z okna „Kodowanie” usunięto część kodu z pól od 2 do 7. Program pozwalał zapisać puste pola. Jedynie po usunięciu tekstu z pola pierwszego lub ostatniego użytkownik otrzymywał komunikat, że kod jest niepoprawny. Obecnie niezależnie od tego, w którym polu zabraknie tekstu, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

103. Odświeżyliśmy wygląd i zawartość okna „Pomoc” w programie: pojawiły się nowe grafiki i został zmieniony wygląd pola kodowego – na identyczny z oknem „Kodowanie”.

KONWERTER 3D

104. Zmieniliśmy rozmiar podglądów generowanych przez Konwerter podczas dodawania obiektów do bazy użytkownika (ze 100×100 na 400×400 pikseli, czyli do standardu używanego w naszych bazach).

105. Zabezpieczyliśmy Konwerter przed błędem, występującym w sytuacji, gdy dodawany plik pochodził z folderu o nazwie zawierającej znaki specjalne. Obecnie albo plik zostanie wczytany, albo pojawi się komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia (obecności znaków specjalnych w ścieżce dostępu do pliku).

KREATOR I EDYTOR ŚCIAN

106. W odpowiedzi na opinie użytkowników, odnośnie niewystarczającej widoczności podglądów drzwi, okien, występów, wnęk i otworów, która wynikała z niewielkich rozmiarów okna edycji elementów ścian, dodaliśmy nowy panel z podglądami, który otwiera się przy górnej krawędzi ekranu po przejściu na zakładki „Okna i drzwi” oraz „Dodatki” podczas wstawiania elementów ścian. Uruchamiają go także przyciski „Wstaw okno lub drzwi” i „Wstaw element dodatkowy” w Edytorze ścian.

107. Wyeliminowaliśmy przypadek, w którym przycisk „Wstaw” w oknie edycji elementów ścian stawał się nieaktywny po kolejnym otwarciu, jeśli wcześniej okno zostało zamknięte przy użyciu przycisku „Zamknij”. Po ponownym otwarciu informacja o wskazanym do wstawienia elemencie była gubiona i trzeba było ponownie odszukać go na liście, aby mieć możliwość wstawienia go do projektu – obecnie ta informacja jest zapamiętywana.

108. Rozwiązaliśmy problem, powodujący, że po edycji wnęki lub występu, stworzonego w wizualizacji, podczas której wystąpiła kolizja z innym elementem, element był usuwany ze środowiska CAD. Obecnie jeśli zmiana powodująca kolizję zostanie anulowana, element nie zniknie, lecz powróci do pierwotnych ustawień.

109. Ujednoliciliśmy maksymalną dostępną wysokość pomieszczenia w Kreatorze ścian (50 m) i Edytorze ścian (20 m) – obecnie wszędzie wynosi 50 metrów. Dodatkowo w oknie Edytora ścian wprowadziliśmy bezpośrednią automatyczną korektę wartości, jeśli użytkownik wprowadzi wartość przekraczającą maksimum (tak, jak ma to miejsce w Kreatorze ścian).

110. Zabezpieczyliśmy pola w Kreatorze ścian, służące do definiowania parametrów wstawiania okien i drzwi standardowych, przed możliwością wpisania wartości ujemnych (które były przez program lekceważone, wskutek czego elementy wstawiały się tak samo, jak w przypadku wartości dodatnich, co mogło być mylące). Obecnie przy próbie wpisania niedopuszczalnego znaku pojawia się komunikat ostrzegawczy, a znak nie wstawia się.

111. W obu modułach zmieniliśmy czcionkę na Segoe UI.

112. Zablokowaliśmy możliwość zmiany koloru dla ścian i innych domyślnie rysowanych elementów (np. podłogi, blatów, szafek kuchennych). Obecnie podczas wstawiania lub edycji (np. modyfikowania układu pomieszczenia w Edytorze ścian), ich kolor jest zawsze brany z warstwy. Zapewnia to stałość koloru dla tych obiektów, niezależnie od tego, jaki kolor rysowania zostanie wybrany. Wcześniej jeśli użytkownik zmienił kolor narzędzi rysowania, a następnie np. edytował ścianę, to po modyfikacji ściany wstawiały się w takim kolorze, jaki wybrano do rysowania.

CAD SHARE-IT

113. Zaimplementowaliśmy w kodzie aplikacji informacje wymagane do tego, aby startowała ona z odpowiednią kartą (GeForce).

Zmiany w programach z modułem Render PRO

WIZUALIZACJA

114. Zablokowaliśmy możliwość nanoszenia materiału na ściany w trakcie działania rendera, podczas przeciągania materiału lub używania „Kubełka”, jeśli wymagałoby to przebudowania obszaru (pojawi się komunikat: „Zmiana materiału wymaga modyfikacji obszaru. Przez to nie jest możliwa w trakcie renderowania.”).

115. Uregulowaliśmy działanie autozapisu w wizualizacji poprzez sprawdzanie, czy w momencie jego uruchamiania nie jest akurat włączony render. W takiej sytuacji autozapis uruchomi się dopiero po zakończeniu obliczeń rendera.

116. Zablokowaliśmy działanie opcji cofania i ponawiania (Undo/Redo) w trakcie trwania obliczeń Path tracingu i Radiosity, aby uniknąć błędów, które mogły towarzyszyć cofaniu lub ponawianiu operacji w czasie działania rendera (np. błędnego przeliczania obszarów, na których w wyniku cofnięcia lub ponowienia operacji zmienił się rodzaj okładziny, np. z tekstury na płytki).

117. Wypracowaliśmy obsługę większych niż dotąd projektów w zakresie eksportowania ich do aplikacji ObserVeR (jednak w dalszym ciągu zbyt duże projekty mogą się nie ładować).

118. Wprowadziliśmy dezaktywację opcji „Panorama sferyczna” w przypadku renderowania wielu widoków, aby zabezpieczyć program przed błędami. Opcja tworzenia panoramy sferycznej jest więc dostępna jedynie przy renderowaniu pojedyncznego widoku przy użyciu opcji „Aktualny widok”.

RENDER

119. Osiągnęliśmy znaczne przyspieszenie działania renderingu w wyniku przebudowy jądra systemu renderującego. Dzięki przyjęciu nowych rozwiązań technicznych w dużych projektach algorytm Path tracing działa nawet do 200% szybciej, niż w poprzedniej wersji. Dotyczy to nawet takich aranżacji, w których użyto firanek lub innych półprzezroczystych elementów, które do tej pory często nie osiągały zadowalającego wyglądu). Pierwsza faza – wyliczanie GI, czyli oświetlenia globalnego, uległa skróceniu o kilkadziesiąt procent. Zmianie techniki prowadzenia obliczeń towarzyszy również zmiana wyświetlania cząstkowych rezultatów Path tracingu – jeśli program wykryje, ze użytkownik oddalił się od komputera (na podstawie braku ruchu myszy), to będzie rzadziej wyświetlał cząstkowe wyniki, dzięki czemu czas uzyskania końcowego rezultatu jeszcze się skróci.

120. Nowe narzędzie „Redukcja szumu” dla algorytmu Path tracing.. Znacząco poprawia wygląd ilustracji uzyskiwanych tą metodą w bardzo szybkim czasie. Do wyboru są trzy poziomy odszumiania – 50, 100 i 200 próbek. Wybranie którejś z tych opcji powoduje automatyczną zmianę liczby próbek, analizowanych przez algorytm Path tracing. Na przykład po wybraniu „200”, liczba analizowanych próbek ustawi się na 200, a po osiągnięciu tego poziomu program zastosuje algorytm odszumiający, który wygładzi obraz w miejscach, gdzie był niedoskonały (zredukuje ziarnistość). Dzięki temu uzyskane wyniki będą miały wielokrotnie lepszą jakość, niż by to wynikało z zadanej liczby próbek.

121. Nowa opcja dla algorytmu Path tracing w panelu „Tonacje barwne” w lewym menu: „Nasycenie barw”. Przy minimalnym ustawieniu suwaka obraz stanie się monochromatyczny, przy maksymalnym – barwy będą mocno nasycone. Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy po zwiększeniu kontrastu kolory staną się nienaturalnie intensywne – można wtedy zmniejszyć nasycenie barw, aby wizualizacja wyglądała bardziej realistycznie.

122. Nowa funkcja w zakładce „Właściwości materiału” w prawym menu: „Cienkie szkło”. Pozwala uzyskać naturalny wygląd cienkościennego szkła dla dowolnych obiektów z nadanymi właściwościami przezroczystości i odbić (minimum 1%). Mogą to być również modele, których na etapie rysowania nie dostosowano do prawidłowego prezentowania właściwości szkła, czyli wyrysowane z jednej ścianki. Po użyciu tej opcji są one interpretowane przez silnik renderujący tak, jakby miały minimalną grubość (dwie ścianki), co jest konieczne dla uzyskania naturalnego wyglądu szkła. Dowolny obiekt, np. szklana kula, bez użycia tej funkcji będzie wyglądać jak pełna bryła, a po wybraniu opcji „Cienkie szkło” – jakby była pusta w środku.

123. Nowy filtr White-Filmic, dodany na końcu listy filtrów w panelu „Path tracing”. Mocno rozjaśnia scenę i jednocześnie redukuje kontrast, przesuwając zakres odcieni szarości. Warto go stosować, gdy chce się uzyskać bardzo jasne sceny, jak przy użyciu parametru „Ekspozycja”, ale jednocześnie uniknąć prześwietleń (przy zastosowaniu filtra „Standard”, przy wysokiej „Ekspozycji” miejsca mocno oświetlone nie wyglądają korzystnie, gdyż nadmiernie się rozświetlają).

124. Kolejną różnicą w stosunku do poprzedniej wersji Rendera PRO jest to, że materiały częściowo odbijające światło są jaśniejsze, dzięki czemu obiekty w kolorze białym, którym nadano odbicia, nie ulegają już przyciemnieniu.

125. Nowe narzędzie „Redukcja szumu”, które znacząco poprawia wygląd i skraca czas uzyskiwania ilustracji przy użyciu metody Path tracing. Dostępne są trzy poziomy odszumiania – 50, 100 i 200 próbek. Wybranie którejś z tych opcji pociąga za sobą automatyczną zmianę liczby próbek, analizowanych przez algorytm Path tracing. Na przykład po wybraniu „200”, liczba analizowanych próbek ustawi się na 200, lecz końcowy efekt może osiągnąć jakość rzędu 500 próbek. Dzieje się tak dlatego, że po osiągnięciu zadanego poziomu, program zastosuje algorytm „sztucznej inteligencji”, który „domyśli się” brakujących pikseli i uzupełni obraz.

126. Nowa opcja „Nasycenie barw”, dostępna dla algorytmu Path tracing w panelu „Tonacje barwne” w lewym menu: przy minimalnym ustawieniu suwaka obraz stanie się monochromatyczny, przy maksymalnym – barwy będą mocno nasycone.

127. Nowa funkcja „Cienkie szkło” w zakładce „Właściwości materiału” w prawym menu. Pozwala uzyskać naturalny wygląd cienkociennego szkła dla obiektów z nadanymi właściwościami przezroczystości i połysku (minimum 1%).

128. Nowy filtr White-Filmic, dodany na końcu listy filtrów w panelu „Path tracing”. Mocno rozjaśnia scenę i jednocześnie redukuje kontrast, przesuwając zakres odcieni szarości. Warto go stosować, gdy chce się uzyskać bardzo jasne sceny, jak przy użyciu parametru „Ekspozycja”, ale jednocześnie uniknąć prześwietleń (przy zastosowaniu filtra „Standard”, przy wysokiej „Ekspozycji” miejsca mocno oświetlone nie wyglądają korzystnie, gdyż nadmiernie się rozświetlają).

129. Naprawiliśmy włączanie lub wyłączanie przeźroczystości ścian, które nie działało prawidłowo po włączeniu świateł klawiszem F1.

130. Rozwiązaliśmy problem powodujący samorzutne wyłączenie programu przy próbie zapalenia świateł w wizualizacji.

131. Usprawniliśmy działanie opcji „Szybki zapis”, która zapisuje widok z takimi ustawieniami, jakie użytkownik ostatnio pozostawił w oknie „Zapis wizualizacji”. Występowały komplikacje w sytuacji, jeśli użytkownik ustawił tryb zapisu odpowiedni dla świateł bezpośrednich lub rendera Radiosity, a po zamknięciu okna zapisu wizualizacji użył algorytmu Path tracing, który wymaga innego trybu zapisu. W nowej wersji tryb zapisu automatycznie przełączy się na „Path tracing” i po użyciu funkcji „Szybki zapis” na dysku zostanie utworzona odpowiednia ilustracja. Również w sytuacji odwrotnej – czyli gdy w oknie zapisu ustawiony jest tryb „Path tracing”, a użytkownik uruchomi obliczenia Radiosity, tryb zapisu ilustracji automatycznie się przełączy na odpowiedni (zmiana trybu następuje w chwili wybrania przycisku „START”). Dodatkowo gdy w zakładce „Render” będzie wybrany algorytm Radiosity, w oknie zapisu wizualizacji tryb „Path tracing” zostanie wyszarzony, gdyż nie ma on zastosowania dla tej metody obliczania oświetlenia globalnego sceny.

132. Odblokowaliśmy algorytm Ray tracing w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu obliczeń Radiosity zapalono światła klawiszem F1, a następnie uruchomiono Final gathering – po zakończeniu przeliczania przycisk „Ray tracing” powinien być aktywny, a tak się nie działo, opcja była niedostępna.

133. Przestał występować błąd polegający na wyświetlaniu podglądu poprzedniego widoku podczas obliczeń Path tracingu.

134. Usunęliśmy usterkę powodującą, że w celu zmienienia koloru halogenu konieczne było dwukrotne edytowanie go i ustawienie koloru (nie podczytywał się za pierwszym razem).

135. Wprowadziliśmy blokadę funkcji Ray tracing po zmianie parametrów świateł, gdyż występowały wtedy problemy z jej przeliczaniem. Obecnie po modyfikacji świateł przycisk się dezaktywuje – aby stał się aktywny, należy ponowić obliczenia Radiosity.

136. Wyeliminowaliśmy problem z wyświetlaniem prawidłowego podglądu efektów działania Path tracingu, który występował jeśli wcześniej dokonano obliczeń Radiosity, następnie przełączono się na Path tracing i zmieniono dowolną opcję w panelu „Tonacje barwne”, bez przeprowadzania obliczeń Path tracingu.

137. Rozwiązaliśmy problemy dotyczący eksportu projektu do aplikacji ObserVeR po zmianie tekstury na ścianie, której dokonano po przeprowadzeniu obliczeń Radiosity. Obecnie jeśli użytkownik wykona takie działanie, przycisk „Eksport projektu” stanie się nieaktywny do momentu ponownego przeprowadzenia obliczeń Radiosity.

138. Wyregulowaliśmy działanie ukrywania i wyświetlania elementów w przypadku korzystania z Path tracingu, a także odświeżanie pozycji kamery na przeliczanym widoku (jeśli ukryte wcześniej elementy zostały odkryte po przeprowadzeniu obliczeń, to po ponownym uruchomieniu Path tracingu pozostawały niewidoczne na podglądzie rezultatów, a także jeśli po obliczeniach zmieniono kierunek kamery i światła klawiszem F1, po czym odkryto ukryte elementy, widok na podglądzie nie aktualizował się).

139. Skorygowaliśmy działanie funkcji Final gathering, która się zawieszała pod odkryciu elementów i uniemożliwiała ponowne uruchomienie algorytmu Radiosity – konieczne było wyjście i ponowne wejście do wizualizacji.

140. Użycie funkcji Final gathering odkrywało elementy ukryte po przeprowadzeniu obliczeń Radiosity – zabezpieczyliśmy program przed tym błędem, dezaktywując Final gathering w sytuacji, gdy po zakończeniu obliczeń Radiosity użytkownik ukryje element(y).

141. W obecnej wersji rendera efekt mapowania wypukłości (bump mapping) jest równie dobrze widoczny w wizualizacjach uzyskanych przy użyciu algorytmu Radiosity, jak i Path tracing (w przeszłości po zastosowaniu Path tracingu był mniej wyraźny).

142. Wyeliminowaliśmy wyciek pamięci i samorzutne kończenie procesu renderprocess.exe, następujące po wymianie w środowisku CAD modelu, który wcześniej został wyrenderowany przy użyciu Path tracingu (przez usunięcie obiektu i wstawienie nowego w to samo miejsce, a nie przy użyciu opcji „Edycja” lub „Zmień”).

143. Zniwelowaliśmy różnice w oświetleniu sceny, które występowało między efektem po zapaleniu świateł przyciskiem F1 a sytuacją, gdy któryś z obiektów był zaznaczony i jego właściwości zostały zmienione (wcześniej aby przekłamania zniknęły, konieczne było ponowne uruchomienie wizualizacji).

144. Zablokowaliśmy uruchamianie Final gatheringu w trakcie obliczeń Radiosity, co było możliwe po wznowieniu tych drugich, a nie powinno mieć miejsca.

145. Włączenie świateł przy użyciu F1 po obliczeniach Ray tracing blokowało możliwość ponownych obliczeń (przycisk „START” przestawał być aktywny) – usunęliśmy usterkę.

Zmiany w programach z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych

DOKUMENTACJA

146. Rozwiązaliśmy problem z dublującymi się pozycjami w legendzie płytek (pojawiały się osobne, identyczne pozycje dla każdego pasa płytek, których nie było można usunąć). W tej chwili nazwy płytek w legendach nie dublują się.

WIZUALIZACJA

147. Zabezpieczyliśmy program przed znikaniem obrazków płytek w świeżo dodanej kolekcji w bazie użytkownika, które następowało po przeklikaniu się między kolekcjami.

148. Wyeliminowaliśmy błąd, występujący po kliknięciu na nazwę grupy lub producenta w prawym menu wizualizacji po wykonaniu wcześniej określonych działań z płytkami (pojawiał się komunikat „Nie ma już takiej płytki w bazie”).

Zmiany w programach z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych z Edytorem Baz Płytek

WIZUALIZACJA

149. Zaktualizowaliśmy link do cennika na naszej stronie internetowej dla osób, które spróbują uruchomić moduł Edytor Baz Płytek bez kodu rejestracyjnego (pojawia się informacja o braku kodu i przekierowanie na aktualną stronę – wcześniej wyskakiwał błąd 404).

150. Zabezpieczyliśmy Edytor Baz Płytek przed błędami, pojawiającymi się w przypadku, gdy użytkownik próbował dodać do swojej bazy płytek obrazek o 8-bitowym formacie piksela. Do tej pory Edytor reagował jedynie na 24-bitowy format., a tej chwili możliwe jest dodanie również obrazka o formacie 8-bitowym.

151. Ujednoliciliśmy zakresy ustawień odbić dla płytek w Edytorze Baz Płytek i wizualizacji. Do tej pory zakres tych ustawień w Edytorze był różny do zakresu dostępnego w wizualizacji. W Edytorze można było ustawić odbicia od 0 do 100, a w wizualizacji od 0 do 255. W związku z tym płytka, dla której ustawiono w Edytorze odbicia na poziomie 70%, w wizualizacji miała właściwość 27%. Obecnie będzie również miała suwak odbić ustawiony na 70%. Ułatwi to uzyskanie efektu płytek lustrzanych. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę opcji w Edytorze z „Połysk” na „Odbicia”, gdyż odpowiada ona właśnie za odbicia, a nie połyski (w przeszłości stosowaliśmy inną nomenklaturę).

Zmiany w programach CAD Decor PRO i CAD Decor

DOKUMENTACJA

152. Usprawniliśmy dezaktywowanie funkcji płytkarskich (np. wyświetlania etykiety z informacjami o płytce, operacji na obszarach pokrytych płytkami itd.) aby uniknąć błędów towarzyszących uruchamianiu dokumentacji z poziomu wizualizacji.

WIZUALIZACJA

153. Zweryfikowaliśmy domyślne oświetlenie podglądów tworzonych układów kafli, gdyż kolory, w szczególności bardzo jasnych płytek, były przekłamane (wyglądały na dużo ciemniejsze, niż w rzeczywistości).

154. Zabezpieczyliśmy moduł płytkarski przed błędnym nanoszeniem płytek w rozmiarze innym, niż występują w bazie, w sytuacji wielokrotnej edycji obszarów pokrytych płytkami.

155. Wyeliminowaliśmy błędne wyświetlanie usuniętego układu płytek na ścianie podczas przesuwania obszaru, które występowało, jeśli na już obecny na ścianie układ naniesiono inny, po czym cofnięto operację.

156. Zabezpieczyliśmy program przed błędem powodującym, że w niektórych okolicznościach podczas przesuwania płytek na ścianie niezamierzenie usuwała się jej przednia powierzchnia.

157. Zapobiegliśmy pomijaniu przez program milimetrowych wartości, żeby zapobiec sytuacjom, w których głębokość wnęk i występów, tworzonych z poziomu funkcji płytkarskich, byłaby zaokrąglana do pełnych centymetrów.

158. Wyeliminowaliśmy problem, który powodował, ze podmiana różnych układów płytek, połączona z cofaniem ruchów, powodowała mieszanie się płytek na ścianie.

159. Usunęliśmy błąd polegający na tym, że zmiana układu płytek na inny, na którym została wcześniej zdefiniowana fuga, powodowała przywrócenie domyślnej fugi.

160. Opcja odległość we wizualizacji działała w różny sposób na ścianach i podłodze – po zmianie w obu przypadkach opcja ta odnosi się do wierzchołków płytek.

161. Wprowadziliśmy korektę wyliczania ilości płytek heksagonalnych w zestawieniu płytek. Heksagony wyliczają się teraz tak, jak zwykłe płytki wyceniane na sztuki. Oznacza to, że program zlicza płytki całe i przycięte, ale płytki te nie podlegają optymalizacji. Po zaznaczeniu pozycji z heksagonami w zestawieniu, program pokazuje też w kolorach płytki przycięte i całe.

Zmiany w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

WIZUALIZACJA

162. Skorygowaliśmy działanie programu w zakresie samoistnego rozciągania tekstur na blatach pionowych, które następowało w pewnych okolicznościach po zapaleniu świateł podstawowych przy użyciu klawisza F1.

163. Usprawniliśmy wyświetlanie nowego zestawu po wymianie zestawu mebli kuchennych w wizualizacji, w sytuacji gdy przed wymianą i po wymianie zestawu uruchomiono Path tracing i przerwano obliczenia w ich wstępnej fazie (we wcześniejszej wersji po zapaleniu świateł pojawiały się szafki z poprzedniego zestawu).

164. Dodaliśmy oznaczenie dotyczące typu zaznaczonego obiektu, widoczne w prawym menu na zakładce „Warstwa” przy nazwie modelu dla obiektów takich jak sprzęty AGD, meble kuchenne, blaty oraz okien i drzwi. Do tej pory pojawiała się tam jedynie nazwa modelu, czyli najczęściej jej kod. Obecnie wpisy te mają format „AGD – CN 136241 X” lub „Szafka – B60-060/96_1”.

MANAGER

165. Usprawniliśmy import projektów kuchennych, stworzonych na bazie, nieobecnej w systemie (pojawiały się niepotrzebnie powielone komunikaty i występowały problemy z wyceną).

RENDER

166. Wprowadziliśmy zabezpieczenie dla sytuacji, w której brak standardowego odświeżania rendera po wymianie zestawów powodował pojawienie się błędu „SQRT Domain error” i wyłączenie się programu.

AGD

167. Poprawiliśmy uruchamianie wyceny w przypadku, gdy projekt został zaimportowany do programu, w którym nie jest obecna baza mebli, w oparciu o którą został wykonany.

168. Usunęliśmy problem powodujący, że niektóre modele z bazy FRANKE można było wstawić do projektu tylko raz w danej sesji działania programu.

169. Zmieniliśmy czcionkę w module na Segoe UI.

DOKUMENTACJA

170. Zlikwidowaliśmy dostęp do opcji generacji blatów, który błędnie występował dla pojedynczych rzutów blatów, wygenerowanych z poziomu zbiorczego rzutu blatów (dla każdego wygenerowanego rzutu blatu był aktywny przycisk „Generuj”, a jego wybranie powodowało utworzenie kolejnego rzutu blatu, z pustą tabelą).

LISTWY

171. Aby zapobiec błędom przy automatycznej generacji listew, które występowały, gdy w używanej bazie mebli kuchennych nie było elementów listwowych lub występowały tylko niektóre, np. listwy górne i przyścienne, a nie przewidziano doklejek i listew dolnych (np. w bazie Delinia 2019), zastosowaliśmy dwa rozwiązania: przy zupełnym braku elementów listwowych opcja generacji będzie niedostępna, natomiast gdy będą obecne jedynie niektóre elementy, zostanie zablokowane wczytywanie kolorystyki dla nieobecnych obiektów.

172. Okno „Listwy” posiada dwie zakładki: „Autogeneracja” (z opcjami automatycznej generacji elementów listwowych) oraz „Rysowanie listew” (z opcjami ich ręcznego nanoszenia). Opcja automatycznej generacji doklejek była jednak dostępna w zakładce „Rysowanie listew”, a nie w zakładce „Autogeneracja” (po wybraniu pozycji „Doklejka” z rozwijanej listy, a następnie kliknięciu konkretnej doklejki na liście, pojawiał się przycisk „Generacja”). Jako, że jest to funkcja zautomatyzowana, zdecydowaliśmy się przenieś
173. ją do zakładki „Autogeneracja”. Dodaliśmy tam check-box: „doklejki”, po zaznaczeniu którego w lewej części okna pojawia się nowa zakładka, w której można wybrać doklejkę do automatycznego wygenerowania.

174. Dodaliśmy wykrywanie ścianek działowych przy wstawianiu listew górnych i dolnych na szafkach wiszących (wcześniej listwy były niepotrzebnie nanoszone na krawędziach przylegających do ścianek).

WSTAWIANIE SZAFEK

175. Zmieniliśmy czcionkę w module na Segoe UI.

EDYTOR SZAFEK UŻYTKOWNIKA

176. Zaimplementowaliśmy w kodzie modułu informacje wymagane do tego, aby korzystał z odpowiedniej karty graficznej (GeForce).

177. Drobna korekta komunikatów dotyczących usuwania schematów uchwytów i wersji modułu.

Zmiany specyficzne dla programu CAD Kuchnie

178. Podczas pracy w programie CAD Kuchnie, jeśli uległ on zawieszeniu, a użytkownik skierował kursor na jego pozycję na pasku zadań, wyświetlało się okienko z napisem „CAD Decor”. Zmieniono wpis na „CAD Kuchnie” i zaktualizowano starą ikonę, również widoczną w tym oknie.

Zmienione pliki:

translation.xgz 13.01.2020
iUPDATE.exe    7.0.12.2    15.01.2020
VcRedist2017\
VC_redist.x64.exe
PROJEKTY_DEMO\
demo_Maciej_Danczura (.dwg .p3d .dat)    15.01.2020
demo_Marek_Myszkowski (.dwg .p3d .dat)    15.01.2020
CabMod\
Model1.dll-Model9.dll    3.0.0.3    05.12.2019
V3_I6x86\
kafle.dll    3.1.0.220    15.01.2020
CADDecor.exe    3.0.7314.41003    10.01.2020
CADKuchnie.exe    7.0.7314.40966    10.01.2020
CADDecorPro.exe    3.0.7314.41015    10.01.2020
Manager.dll    7.0.53.260    09.01.2020
Editor.exe    3.0.0.5    08.01.2020
wycena.dll    7.0.50.293    02.01.2020
ukrywacz.dll    7.0.7.0    18.12.2019
agd.dll    3.0.9.3    13.12.2019
listwy.dll    7.0.7286.35954    13.12.2019
szafki_nowe.dll    7.0.0.8    10.12.2019
konwerter3d.dll    2.3.0.129    06.12.2019
baseedit.dll    7.0.0.1    06.12.2019
slupy.dll    3.0.7279.32630    06.12.2019
blaty.dll    7.0.8.151    04.12.2019
walls2.dll    3.0.9.17    28.11.2019
podesty2.dll    3.0.9.1    27.11.2019
Walls_dll.dll    3.0.9.1    27.11.2019
RenderDll.dll    3.0.0.0    22.08.2019
RenderPro2\
RenderPro.dll    09.12.2019
x64\
DenoiseDll.dll    03.10.2019
OpenImageDenoise.dll    19.09.2019
RenderProcess.exe    08.01.2020

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera